Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Furgon-City Gépjármű-kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített nevén: Furgon-City Kft., székhely: 2146 Mogyoród, Csíkvölgyi u. 18., fióktelep: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 5-7., cégjegyzékszám: 13-09-090802; adószám: 12819434-2-13, telefon: +36 30/9686-300, e-mail: furgoncitykft@gmail.com a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, rendelkezéseit.

Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

 1. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 2. Az Adatkezelés célja a Társaság személyesen és elektronikusan elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre.
 3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.
 4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 6. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 7. A Társaság  adatkezelésben közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adtok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.
 8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  – postai úton a 1087 Budapest, Asztalos S. u. 5-7. címen
  – e-mail útján a  furgoncitykft@gmail.com e-mail címen

– webshopunkban és weboldalunkon található leiratkozás felületen

Értelmező rendelkezések

1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
9.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
12. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

Személyes adatok köre:

 • személyazonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, anyja neve, születési hely, idő, születési név, személyi igazolvány száma, útlevél száma, vezetői engedély száma, bankszámla száma,)
 • elérhetőségi adatok (szállítási cím, számlázási cím,telefonszám, e-mail cím,)
 • online vagy más azonosítók (jelszavak, felhasználónevek, TAJ szám, adóazonosító jel, stb.)
 • technikai adatok (IP cím, böngésző típusa, eszköz típusa)
 • belépési, kilépési adatok (felhasználónév, jelszó 

Webshop, weboldal kezelése

1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

2. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a vásárlás és a regisztráció biztosítása, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
2. A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Társaság a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Társaság nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+, stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+, stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

1. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
2. Az érintettek köre: A házhoz szállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

Adatfeldolgozás

1. A Társaság a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

A társaság által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Unas Online Kft 9400 Sopron, Major köz 2. I/15. Webáruház szolgáltatás

Csomagpiac Kft 2100 Gödöllő, Németh L.u. 1/b Csomagszállítás

Google Közösségi oldal 

Facebook Közösségi oldal

Youtube Videómegosztó portál

Adatvédelmi incidensek

Bejelentési kötelezettség keletkezik az adatkezelő oldalán a személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések esetén, az adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül.  A bejelentést ilyenkor a NAIH felé kell megtenni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatok tárolása

A Furgon-City Kft az adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az Ügyfelek számára hozzáférhető, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Adatok törlése

A kezelt adatokat törölni kell ha

 • az Ügyfél kéri
 • a Társaság nem kíván az ügyfelekkel kapcsolatot tartani
 • az adatkezelés célja megszűnt 

Biztonsági intézkedések

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
– a jogosulatlan hozzáférés
– a megváltoztatás
– a továbbítás
– a nyilvánosságra hozatal
– a törlés vagy megsemmisítés
– a véletlen megsemmisülés és sérülés
– az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
3. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
4. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
– a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
– a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
– a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
5. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
– a jogosult számára rendelkezésre álljon,
– hitelessége és hitelesítése biztosított,
– változatlansága igazolható legyen
6. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
– a számítástechnikai csalás,
– a kémkedés,

 • a számítógépvírusok
 • a spamek,
 • a hackek
 • és egyéb támadások ellen.

Jogorvoslat 

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében 

Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni 

Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni

Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák.

Joga van kérni az adatkezelés korlátozását 

Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére 

Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni  

Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. 

Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (NAIH)

A jogszabályi és egyéb változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató módosítására. Miden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.